MARIA KRULL | KBT-terapeut

Jag arbetar som KBT-terapeut utifrån den kognitiva och beteendeterapeutiska teoribildningen.
Jag tar emot på Östermalm och Norrmalm i Stockholm. Det går även bra att boka digitala möten via Zoom, FaceTime, WhatsApp och Skype. Jag förstår samtliga skandinaviska språk och talar flytande engelska.

Jag har en beteendevetenskaplig examen från Stockholms Universitet och en grundläggande examen i kognitiv psykoterapi från Centrum för Kognitiv Psykoterapi. Därutöver har jag en kompetenshöjande utbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT) samt basutbildning i psykiatri och fördjupningskurs i tvångssyndrom (OCD), ångestsyndrom och depression.

Jag är även utbildad friskvårdsterapeut hos Sverigehälsan med tonvikt på samtalsterapi och mental träning/avslappning/mindfulness med fokus på kost och motion.

Inom missbruksvård är jag diplomerad i metoden MAPS.

Inom Dream Therapy har jag  studerat vid American Psychological Association (APA) för ”Behavioral Health Professionals”.

Terapin är vanligen en korttidsterapi där längden varierar från 8-15 gånger, men kan också vara längre vid behov. Varje session är 45 min (60 min för parterapi).

Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

Arbetssätt

Arbetssättet är strukturerat och inriktar sig på att i första hand finna lösningar på problem här och nu. Jag ser dock individens historia som viktig då den har format oss.

De terapeutiska former som används vid behandling kan vara såväl verbala och insiktsbefrämjande som beteendeinriktade. Jag ser även kropp och själ som odelade och utifrån detta synsätt är mindfulness ett tillämpbart verktyg.

Genom att kartlägga tankar, känslor och beteenden i olika situationer kan dysfunktionella tanke- och handlingsmönster omprövas och alternativa förhållningssätt formuleras. Hemuppgifter ingår ofta som en del av behandlingen. Dessa kan bestå av uppgifter att pröva andra, mer funktionella beteenden eller sätt att lösa problem. På senare tid har anknytningsteori samt kunskaper om neurobiologisk forskning kommit att utgöra en viktig del i kognitiv psykoterapi. Vi ser detta som en viktig faktor för att bedriva modern och framgångsrik psykoterapi.

Genomförande

Tillsammans med mig formulerar du kort- och långsiktiga mål för behandlingen. Tonvikten i behandlingsmetoden ligger även fortsättningsvis på samspelet mellan dig och din omgivning, dina problem och upplevelser. I behandlingen hjälps du och jag åt att identifiera faktorer som utlöser den dysfunktionella reaktionen. Genom insikt, kunskap och träning kan du förändra dysfunktionella tankar och beteenden och finna nya sätt att handskas med problemet.