KOGNITIV & BETEENDEINRIKTAD TERAPI

Jag behandlar all form av psykologisk problematik, så som panikångest, social fobi, specifik fobi, depression, tvångssyndrom (OCD) och generaliserat ångestsyndrom (GAD).

Terapin är vanligen en korttidsterapi där längden varierar från 8-15 gånger, men kan också vara längre vid behov. Varje session är 45 min.

Klicka på respektive terapiform för information om individualterapi och parterapi.


Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

Arbetssätt

Arbetssättet är strukturerat och inriktar sig på att i första hand finna lösningar på problem här och nu. Jag ser dock individens historia som viktig då den har format oss.

Jag betraktar historien utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv.

De terapeutiska former som används vid behandling kan vara såväl verbala och insiktsbefrämjande som beteendeinriktade. Jag ser även kropp och själ som odelade och utifrån detta synsätt är avslappningstekniker och mindfulness tillämpbara verktyg.

Genom att kartlägga tankar, känslor och beteenden i olika situationer kan dysfunktionella tanke- och handlingsmönster omprövas och alternativa förhållningssätt formuleras. Hemuppgifter ingår ofta som en del av behandlingen. Dessa kan bestå av uppgifter att pröva andra, mer funktionella beteenden eller sätt att lösa problem. På senare tid har anknytningsteori samt kunskaper om neurobiologisk forskning kommit att utgöra en viktig del i kognitiv psykoterapi. Vi ser detta som en viktig faktor för att bedriva modern och framgångsrik psykoterapi.

Genomförande

Tillsammans med terapeuten formulerar du kort- och långsiktiga mål för behandlingen. Tonvikten i behandlingsmetoden ligger även fortsättningsvis på samspelet mellan dig och din omgivning, dina problem och upplevelser. I behandlingen hjälps du och terapeuten åt att identifiera faktorer som utlöser den dysfunktionella reaktionen. Genom insikt, kunskap och träning kan du förändra dysfunktionella tankar och beteenden och finna nya sätt att handskas med problemet.